Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

 

 

 

 

1. Název:

Městys Štěchovice


2. Důvod a způsob založení:

Městys Štěchovice jako územní samosprávná jednotka vznikl v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (především hlava sedmá článek 99-105 Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).


 

3. Organizační struktura:

-  Zastupitelstvo městyse Štěchovice  - viz menu zastupitelstvo

-  Výbory zastupitelstva  -  viz menu výbory a komise

-  Úřad městyse Štěchovice - viz menu úřad městyse

-  Obecně prospěšné organizace, které městys zřídil  -  viz menu organizace

 

 


 

4. Kontaktní spojení:

-  Kontaktní poštovní adresa:

Městys Štěchovice

Hlavní 3

Štěchovice

-  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městys Štěchovice

Hlavní 3

Štěchovice

Datová schránka i5tbbbm

 

 

Úřední hodiny:

pondělí          8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

středa            8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

po telefonické domluvě

úterý              8:00 - 12:00,  13:00 - 16:00

čtvrtek           8:00 - 12:00,  13:00 - 16:00

pátek             8:00 - 12:00,  13:00 - 14:00

Telefonní čísla:

257 740 403

257 740 294

Čísla faxu:

242 413 674

Adresa internetové stránky

http://www.stechovice.info

Adresa elektronické podatelny

info@ou-stechovice.cz

Další elektronické adresy

starostka:    Kateřina Rožníčková    mailto:katerina.roznickova@ou-stechovice.cz

místostarosta:  Pavel Zeman


5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

pobočka Davle

č.ú. 388034329/0800

běžný účet

(CZ13 0800 0000 0003 8803 4329)

kód obce:             539732

 


 

6. IČ: 00241725

 


 

7. DIČ:CZ00241725

 


 

8. Dokumenty:

 

-  Seznamy hlavních dokumentů  - viz menu

 

-  Rozpočet                                - viz menu

 


 

9. Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.:

-  Žádost o poskytnutí informace:

-  Jak získat příslušné informace:

 O informaci může požádat každá fyzická i právnická osoba ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

-  Místo podání:

osobně nebo poštou:  Městys Štěchovice

 

sekretariát

Hlavní 3

252 07 Štěchovice

 

elektronicky:

 Datová schránka i5tbbbm

info@ou-stechovice.cz

 

 

Co můžete žádat? A co se nedozvíte?

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou

  • těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon

  • utajovaných skutečností

  • informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí,

  • informací ohrožujících obchodní tajemství,

  • informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení

  • vnitřních pokynů a personálních předpisů

Jak se poskytuje informace?

Písemně nebo ústně, odkazem na zveřejnění v novinách, oficiálních   internetových stránkách města nebo vyvěšením na úředních deskách Městyse   Štěchovice. Dotaz lze vyřídit také umožněním nahlédnutí do spisů, včetně pořízení kopií. Jenom žádost podaná písemně je však schopna zahájit správní řízení!

Kdy můžete čekat odpověď?

Ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech,kompletování dat…) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.

Nejste spokojen s odpovědí?

Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojen, máte do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání.

Úhrada za poskytování informací

 Podle zákona č. 106/1999 Sb., § 17 může povinný subjekt po žadateli požadovat úhradu nákladů spojenou s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a dat a s odesláním informací žadateli.

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Úhrada je příjmem povinného subjektu.

 -  Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

a)

3,- Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku formátu A4

4,- Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku formátu A4

5,- Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku formátu  A3

6,- Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku formátu A3

b)

náklady na opatření technických nosičů dat:

 60,- Kč za 1 ks CD s požadovanými daty

c)

náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

180,- Kč za hodinu vyhledávání

d)

náklady za odeslání informace žadateli:

dle platného sazebníku České pošty, s.p.

 


 

10. Příjem žádostí a další podání:

osobně nebo poštou:  Městys Štěchovice

sekretariát

Hlavní 3

252 07 Štěchovice

 

elektronicky:   

 

info@ou-stechovice.cz

 

 


 

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obecního úřadu:

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutí orgánů obce :

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise k projednávání přestupků učiněném ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny OÚ ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a to za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Opravné prostředky proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření na : Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Soudní přezkoumání:

došlo-li rozhodnutím určitého úseku obecního úřadu, či samosprávného orgánu obce ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému místnímu soudu , příp. podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu .

 


 

12. Formuláře:  - viz menu formuláře

 


 

13. Popisy postupů - návody pro řešení žívotních situací: - viz menu krizové informace

 


 

14. Předpisy:

-  Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů      
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

k nahlédnutí v úřadu městyse Štěchovice

-  Vydané právní předpisy - viz menu vyhlášky a nařízení

 


 

15. Úhrady za poskytování informací:

-  dokument ke stažení ve formátu PDF - viz menu poskytování informací

 


 

16. Licenční smlouvy:

 

16.1. Vzory licenčních smluv

 

16.2. Výhradní licence

 


 

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

- dokument ke stažení ve formátu PDF - viz menu poskytování informací

§ 18 Výroční zpráva

 

(1)   Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".