Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
NOC KOSTELŮ 2024
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ŠTĚCHOVICE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ŠTĚCHOVICEOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Starostka městyse Štěchovice podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 29. 5. 2023 výběrové řízení na obsazení místa

 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ŠTĚCHOVICE

 

Označení zaměstnavatele: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

 

Druh práce a charakteristika pracovní činnosti: vedoucí Oddělení stavebního úřadu Štěchovice

-řídí v rozsahu své působnosti práci stavebního úřadu

-zajišťuje zvyšování odborné úrovně pracovníků stavebního úřadu a vytváří jim odpovídající pracovní podmínky

-výkon odborných agend na úseku územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění novel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel a souvisejících právních předpisů

-vydává územní rozhodnutí a územní souhlas

-provádí činnosti na úseku stavebního úřadu – povolování staveb, jejich změn, ohlašování staveb, terénních úprav, zařízení, užívání staveb

-evidence vydaných rozhodnutí a opatření

-řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního úřadu

-eviduje a archivuje dokumentaci obecního SÚ

-poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

-podává statistická hlášení krajskému úřadu

-vybírá správní poplatky za úkony dle pracovní náplně

-zapisuje do RUIAN

-vedení agendy v programu „VITA“, elektronická úřední deska

-práce v terénu

 

Místo výkonu práce: katastrální území městyse Štěchovice, k. ú. Štěchovice u Prahy a Masečín, katastrální území obcí Hradištko, Slapy, Měchenice, Buš a městyse Davle

 

Pracovní úvazek: pracovní poměr na celý úvazek, 3měsíční zkušební doba

 

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce: platová třída 10. – 11. dle prokázané kvalifikace a odborné způsobilosti a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na zkušenostech a praxi.

 

Předpoklady pro výkon práce:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má trvalý pobyt na území ČR, a je

starší 18 let,

- bezúhonnost,

- způsobilost k právním úkonům

- řidičské oprávnění skupiny B

-vzdělání a praxe dle ust. §13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v účinném znění:

1.vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo

3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

-splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

-splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., u uchazečů, kteří se narodili před 1.12.1971,

-orientace v projektové dokumentaci se schopností čtení výkresů a mapových podkladů,

-znalost stavebního zákona, prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a správního řádu

-praxe ve veřejné správě výhodou, zkouška ZOZ v oboru,

-dobré komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany

 

 

Další předpoklady pro výkon práce:

- řídící a organizační schopnosti a zkušenosti s vedením

- komunikativnost, vstřícný přístup k občanům,

- samostatnost i týmová spolupráce, zodpovědnost, rozhodnost,

- pozitivní přístup k řešení problémů a organizační schopnosti

- uživatelské znalosti práce na PC

 

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišné od místa TP),

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- kontakt (telefon, e-mail),

- datum a podpis uchazeče.

 

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech stavebního směru

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

 

 

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, nástup možný od 1. 1. 2024 pro předání agendy na pozici odborného referenta, po zkušební době od 1. 4. 2024 přechod na vedoucího Oddělení SÚ.

 

 

Nabízíme:

5 týdnů dovolené (200 hodin)

Stravovací paušál

Osobní ohodnocení

Čtvrtletní odměny dle výkonu

 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 30. srpna 2023 do 12 hodin.

 

Přihlášku je možné zaslat písemně v uzavřené obálce na adresu Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice nebo na stejnou adresu osobně na podatelnu Úřadu městyse Štěchovice. Obálka bude označena „výběrové řízení – vedoucí SÚ“ ve výše uvedené lhůtě.

 

Přihláška, která nebude obsahovat požadované náležitosti, nebude přijata do hodnocení.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce městyse Štěchovice www.stechovice.info

 

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru.

 

 

V případě dotazů můžete kontaktovat starostku městyse Štěchovice,

Kateřinu Rožníčkovou, mobil 604 329 388

 

 

 

Ve Štěchovicích dne 29. 5. 2023

 

 

 

 

 

Kateřina Rožníčková. v.r.

starostka městyse Štěchovice