Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Informace - úplná uzavírka komunikace č. II/102 mezi Strnady a Měchenicemi
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sběrné místo


Sběrné místo se nachází č.p.405 Štěchovice u Prahy - ulice Vltavská poblíž fotbalového hřiště.

Provozní doba sběrného místa:

Středa  13:00 – 19:00

pátek    13:00 - 19:00

Sobota  8:00 – 14:00

tel:  605 553 695  

 

Druhy odpadů, které je možné odložit na sběrném místě Štěchovice:

• Objemný odpad – odpad, jenž pro své rozměry nelze uložit do popelnic, např. nábytek, koberce, lino, dveře a okna bez skla (pouze jednotlivě). Množství objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní obnově.

• Velké a malé domácí elektrospotřebiče 

• Autobaterie a akumulátory

• Rozpouštědla

• Oleje průmyslové

• Kabely, kondenzátory

• Papír a lepenka, kartony rozložené

• Sklo

• Pneumatiky

• Nábytek – čalouněný i nečalouněný demontovaný

• Biologicky rozložitelný odpad, tj. rostlinného původu, zejména               z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací                (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).

• Kovy

• Textil

Provozní řád

Sběrné místo Štěchovice

 

Čl. 1

Základní informace

 

1. Název zařízení:     „Sběrné místo Štěchovice“

 

2. Majitel zařízení:  Městys Štěchovice      

zastoupený Kateřinou Rožníčkovou – starostkou       

Hlavní 3, 252 07  Štěchovice, IČ 00241725

 

3. Zástupce majitele:  Pavel Zeman – místostarosta obce

 

4. Významná telefonní čísla: 

a. Požární ochrana  150

b. Záchranná služba  155 

c. Policie    158

d. Úřad městyse Štěchovice  257 740 403

 

5. Umístění sběrného místa

Sběrné místo č.p. 405 se nachází na p.p.č. 355/9 a st.p.č. 690 k.ú. Štěchovice u Prahy ve vlastnictví městyse Štěchovice.

 

6. Vybavení sběrného místa

Pro ukládání jednotlivých druhů odpadů je sběrné místo vybaveno celkem 9 oceloplechovými kontejnery, uzamykatelným boxem na vyřazené elektrospotřebiče a nebezpečný odpad (barvy, oleje)

 

Čl. 2

Charakteristika a účel zařízení

 

1. Sběrné místo je určeno pro odběr a ukládání vybraných složek komunálního odpadu mimo jeho nebezpečných složek dle obecně závazné vyhlášky 4/2018.

2. Seznam odpadů, s kterými je možné nakládat ve sběrném místě je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu. Do sběrného místa mohou být ukládány pouze tyto vyjmenované druhy odpadu.

3. Na sběrné místo mohou bezplatně ukládat příslušné složky a stanovené množství komunálního odpadu pouze:

a, fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci Štěchovice, Masečín, Třebenice po předložení dokladu totožnosti a

b, majitelé objektů sloužících k rekreaci na k.ú. Štěchovice / Třebenice a Masečín po předložení dokladu totožnosti a Výpisu z listu vlastnictví

4. Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty a jiné právnické osoby.

5. Uložení odpadů na sběrném místě je dočasné. Po naplnění kontejnerů budou odebrané odpady odváženy k dalšímu využití, popř. uložení na řízené skládce.

 

 

Čl. 3

Stručný popis zařízení

 

1. Sběrné místo je zřízeno na p.p.č. 355/9 a st.p.č. 690/1 k.ú. Štěchovice u Prahy. Jedná se o uzavřený objekt. Objekt není průjezdný a je přístupný širokými vraty. 

2. Velkoobjemové kontejnery a ostatní nádoby, umístěné na sběrném místě, jsou opatřeny cedulkami s názvy odpadů, které mohou být do těchto kontejnerů ukládány.

 

 

Čl. 4

Technologie a obsluha zařízení

 

1. Provoz sběrného místa zajišťuje pověřený pracovník provozovatele (Obsluha místa). Mimo provozní dobu je sběrné místo uzamčeno.

2. Povinnosti obsluhy sběrného místa:

a. Provádí vizuální kontrolu přiváženého odpadu a určuje, kam má být odpad uložen

b. Zodpovídá za pořádek a správné uložení jednotlivých druhů odpadu do určených  

sběrných nádob, resp. kontejnerů

c. Provádí kontrolu osob ukládajících odpad na sběrné místo, aby byl dodržen čl. 2,

odst. 3 a 4.

d. Sleduje míru naplnění sběrných nádob, resp. kontejnerů a zodpovídá za jejich

včasné vyvezení.

3. U vjezdu do sběrného místa jsou zveřejněny podmínky pro odběr a ukládání odpadů včetně informativní tabule.

4. Ukládání odpadu bude prováděno přímo zákazníky. Odpady budou tříděny dle druhu a pokynů obsluhy místa do příslušných kontejnerů.

 

 

Čl. 5

Provozní doba

 

1. Provozní doba sběrného místa:

Středa  13:00 – 19:00

Sobota  8:00 – 14:00

 

Čl. 6

Monitorování provozu zařízení

 

1. Na sběrném místě je instalováno elektrické osvětlení a kamerový systém. Všechny odpady jsou skladovány v oceloplechových kontejnerech. Vzhledem k umístění odpadu v těchto nádobách a především k charakteru opadů, se kterými se nakládá, není nutné sledovat povrchové vody.

 

Čl. 7

Organizační zajištění provozu zařízení

 

1. Zákazník přivážející odpad je povinen zastavit před vraty objektu sběrného místa a prokázat se platným dokladem totožnosti dle čl. 2 odst. 3 tohoto Provozního řádu. Obsluha místa zkontroluje totožnost a přivážený odpad a dohlíží, aby zákazník uložil odpad do správného kontejneru.

2. Pokud se jedná o odpady neznámého druhu nebo se jedná o odpady, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto provozního řádu, odmítne obsluha převzetí těchto odpadů na sběrné místo.

3. Ukládání odpadu bude prováděno bez zbytečných prodlev, po vyložení odpadu zákazník co nejdříve opustí sběrné místo.

4. Na každém kontejneru musí být umístěna cedulka s popisem druhu ukládaného odpadu.

5. Nejpozději po naplnění kontejnerů budou odpady předány k dalšímu dotřídění a využití, popřípadě k uložení na řízenou skládku. Při předání těchto odpadů oprávněným osobám proběhne jejich vážení.

6. Součástí sběrného místa je provozní místnost (kancelář), která slouží jako zázemí obsluhy místa (např. ukrytí při nepřízni počasí). V provozní místnosti je umístěna lékárnička, hasicí přístroj a sorbent.

 

Čl. 8

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

 

1. Negativní vlivy zařízením v běžném režimu provozu, vzhledem k množství a charakteru odpadu a jejich uložení, nepředpokládají.

2. Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti práce a provozu nebo přírodními vlivy.

3. Při výskytu požáru obsluha dvora provádí požární zásah ručními hasícími prostředky.

V případě, že se jedná o požár, který nemůže obsluha místa sama zvládnout, vyhlásí požární poplach a postupuje podle požární poplachové směrnice.

4. V případě úrazu poskytne obsluha neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou službu.

5. Každou havárii v areálu oznámí obsluha místa neprodleně provozovateli a zajišťuje její odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.

6. V případě nebezpečí povodně obsluha vyrozumí dopravce k bezodkladnému odvozu kontejnerů.

 

Čl. 9

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostřední a zdraví lidí

 

1. Všechny práce spojené s provozem sběrného místa se provádějí dle pokynů obsluhy místa.

2. Každé dopravní a mechanizační zařízení, které se používá v areálu sběrného místa, dbá pokynů obsluhy.

3. Rychlost mechanismů a vozidel v prostoru sběrného místa je omezena na 5 km/h.

4. Všichni pracovníci sběrného místa musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a poskytování první pomoci.

5. Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem kontejneru.

6. Provádět jakékoli opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno.

7. Při couvání vozidel v prostoru objektu sběrného místa musí řidiče navádět závozník nebo obsluha sběrného místa.

8. Povinností obsluhy sběrného místa je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém areálu.

9. Obsluha provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů.

10. Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán.

11. Každý pracovník sběrného místa je povinen při práci používat ochranné pomůcky a prostředky. Při manipulaci s nebezpečnými odpady je nutné přesně dbát na jejich separaci, používat ochranné rukavice a po práci si řádně umýt ruce. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Na pracovišti je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm.

12. Součástí výbavy sběrného místa je hasící přístroj a lékárnička.

13. V celém areálu sběrného místa platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 

Čl. 10

Přílohy

 

1. Příloha č. 1 – Seznam odpadů – seznam odpadů, s kterými může být nakládáno na sběrném místě.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

1. Provozní řád sběrného místa Štěchovice je v souladu s Obecně závaznou vyhláškou městyse Štěchovice

č. 4/2018, kterou se stanoví systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2. Provozní řád sběrného místa Štěchovice schválilo Zastupitelstvo městyse Štěchovice bod bodem jednání č. 14/3 ze dne 25. 10. 2018.

3. Provozní řád sběrného místa Štěchovice je vydáván na dobu neurčitou.

 Ve Štěchovicích dne 1. 10. 2018

 

 

Příloha č. 1

Provozního řádu sběrného místa Štěchovice

 

Seznam odpadů

 

V příloze č. 1 provozního řádu sběrného místa jsou specifikovány druhy odpadů, které je možné odložit na sběrném místě Štěchovice.

 

• Objemný odpad – odpad, jenž pro své rozměry nelze uložit do popelnic, např. nábytek, koberce, lino, dveře a okna bez skla (pouze jednotlivě). Množství objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní obnově.

• Velké a malé domácí elektrospotřebiče 

• Autobaterie a akumulátory

• Rozpouštědla

• Oleje průmyslové

• Kabely, kondenzátory

• Papír a lepenka, kartony rozložené

• Sklo

• Pneumatiky

• Nábytek – čalouněný i nečalouněný

• Biologicky rozložitelný odpad, tj. rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).

• Kovy

• Textil