Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
NOC KOSTELŮ 2024
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sběrné místo


Sběrné místo se nachází č.p.405 Štěchovice u Prahy - ulice Vltavská poblíž fotbalového hřiště.

Provozní doba sběrného místa:

Letní provoz od 15. 4. do 15. 10. běžného roku                   Zimní provoz od 16. 10. do 14. 4. běžného roku

Středa      13:00 – 19:00                                                                               Pátek        13:00 – 19:00

Pátek        13:00 – 19:00                                                                              Sobota       8:00 – 14:00

Sobota       8:00 – 14:00

 

tel:  605 553 695  

 

Provozní řád  

Sběrné místo Štěchovice

Aktualizace č. III.

 

Čl. 1

Základní informace

 1. Název zařízení: „Sběrné místo Štěchovice“, Štěchovice č.p. 405, 252 07 Štěchovice

 

 1. Majitel zařízení: Městys Štěchovice, IČ 00241725, DIČ CZ 00241725

zastoupený Kateřinou Rožníčkovou – starostkou

Hlavní 3, 252 07  Štěchovice,

 

3.1. Zástupce majitele:  Pavel Zeman – místostarosta obce

3.2. Vedoucí údržby: Thomas Brian Wolf, tel. 605 596 078

3.3. Obsluha sběrného místa: Jiří Matoušek, tel. 605 553 695

 

 1. Významná telefonní čísla:
 2. Požární ochrana 150
 3. Záchranná služba 155
 4. Policie 158
 5. Úřad městyse Štěchovice 257 740 403
 6. Obsluha sběrného místa: 605 553 695

 

 1. Umístění sběrného místa

Sběrné místo se nachází u č.p. 405 na p. p. č. 355/9 a st. p. č. 690, k. ú. Štěchovice u Prahy ve vlastnictví městyse Štěchovice.

 1. Vybavení sběrného místa

Pro ukládání jednotlivých druhů odpadů je sběrné místo vybaveno celkem oceloplechovými kontejnery (6), uzamykatelným boxem na vyřazené elektrospotřebiče (2) a nebezpečný odpad (1, barvy, oleje), kontejnery na papír (3), kontejnery na sklo (2), nádoba na textil (1) 

Čl. 2

Charakteristika a účel zařízení

 1. Sběrné místo je určeno pro odběr a ukládání vybraných složek komunálního odpadu (příloha č.1) mimo jeho nebezpečné složky dle aktuálně platné obecně závazné vyhlášky.
 2. Seznam odpadů, s kterými je možné nakládat ve sběrném místě, je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu. Do sběrného místa mohou být ukládány pouze tyto vyjmenované druhy odpadu.
 3. Na sběrné místo mohou bezplatně ukládat příslušné složky a stanovené množství komunálního odpadu pouze
 4. a) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v městysi Štěchovice, po předložení dokladu totožnosti a
 5. b) majitelé objektů sloužících k rekreaci v k. ú. Štěchovice u Prahy nebo k. ú. Masečín po předložení dokladu totožnosti a výpisu z listu vlastnictví.
 6. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sběrné místo používat pouze, mají-li podle zákona 541/2020, o odpadech, § 59, odst. 5, písm. c) s městysem uzavřenou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství městysem zavedeného.

     Toto právo takový subjekt prokáže předložením této smlouvy.

 1. Uložení odpadů na sběrném místě je dočasné. Po naplnění kontejnerů budou odebrané odpady odváženy k dalšímu využití, popř. uložení na řízené skládce.

Čl. 3

Stručný popis zařízení

 1. Sběrné místo je zřízeno na p. p. č. 355/9 a st. p. č. 690/1 v k. ú. Štěchovice u Prahy. Jedná se o uzavřený objekt. Objekt není průjezdný a je přístupný širokými vraty.
 2. Velkoobjemové kontejnery a ostatní nádoby, umístěné na sběrném místě, jsou opatřeny tabulemi s názvy odpadů, které mohou být do těchto kontejnerů ukládány.

Čl. 4

Technologie a obsluha zařízení

 1. Provoz sběrného místa zajišťuje pověřený pracovník provozovatele (dále jen Obsluha místa). Mimo provozní dobu je sběrné místo uzamčeno.
 2. Povinnosti obsluhy sběrného místa:
 3. a) Provádí vizuální kontrolu přiváženého odpadu a určuje, kam má být odpad uložen.
 4. b) Zodpovídá za pořádek a správné uložení jednotlivých druhů odpadu do určených sběrných nádob, resp. kontejnerů.
 5. c) Provádí kontrolu osob ukládajících odpad na sběrné místo, aby byl dodržen čl. 2, odst. 3 a 4.
 6. d) Sleduje míru naplnění sběrných nádob, resp. kontejnerů a zodpovídá za jejich včasné vyvezení.
 7. U vjezdu do sběrného místa jsou zveřejněny podmínky pro odběr a ukládání odpadů včetně informativní tabule.
 8. Ukládání odpadu provádějí přímo zákazníci. Odpady jsou přitom tříděny dle druhu a pokynů obsluhy místa do příslušných kontejnerů.
 9. V případě zaplnění kontejnerů má obsluha právo odmítnout odběr a uložení odpadu.

Čl. 5

Provozní doba

Provozní doba sběrného místa:

Letní provoz od 15. 4. do 15. 10. běžného roku                   Zimní provoz od 16. 10. do 14. 4. běžného roku

Středa      13:00 – 19:00                                                         Pátek        13:00 – 19:00

Pátek        13:00 – 19:00                                                         Sobota       8:00 – 14:00

Sobota       8:00 – 14:00

 

Čl. 6

Monitorování provozu zařízení

Na sběrném místě je instalováno elektrické osvětlení a kamerový systém. Všechny odpady jsou skladovány v oceloplechových kontejnerech. Vzhledem k umístění odpadu v těchto nádobách, a především k charakteru odpadů, se kterými se nakládá, není nutné sledovat povrchové vody.

Čl. 7

Organizační zajištění provozu zařízení

 1. Zákazník přivážející odpad je povinen zastavit před vraty objektu sběrného místa a prokázat se platným dokladem totožnosti dle čl. 2 odst. 3 tohoto Provozního řádu. Obsluha místa zkontroluje totožnost a při-vážený odpad a dohlíží, aby zákazník uložil odpad do odpovídajícího kontejneru.
 2. Odpady neznámého druhu a odpady, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto provozního řádu, odmítne obsluha místa na sběrné místo převzít.
 3. Ukládání odpadu bude prováděno bez zbytečných prodlev, po vyložení odpadu zákazník co nejdříve opustí sběrné místo.
 4. Na každém kontejneru musí být umístěna tabulka s popisem druhu ukládaného odpadu.
 5. Nejpozději po naplnění kontejnerů budou odpady předány k dalšímu dotřídění a využití, popřípadě k uložení na řízenou skládku.
 6. Součástí sběrného místa je provozní místnost (kancelář), která slouží jako zázemí obsluhy místa (např. jako úkryt při nepřízni počasí). V provozní místnosti je umístěna lékárnička, hasicí přístroj a sorbent.

Čl. 8

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

 1. Negativní vlivy zařízením v běžném režimu provozu, vzhledem k množství a charakteru odpadu a jejich uložení, se nepředpokládají.
 2. Havarijní situace může nastat vznícením uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti práce a provozu nebo přírodními vlivy.
 3. Při výskytu požáru obsluha dvora provádí požární zásah ručními hasícími prostředky.

     V případě, že se jedná o požár, který nemůže obsluha místa sama zvládnout, vyhlásí požární poplach a postupuje podle požární poplachové směrnice.

 1. V případě úrazu poskytne obsluha neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou službu.
 2. Každou havárii v areálu oznámí obsluha místa neprodleně provozovateli a zajišťuje její odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.
 3. V případě nebezpečí povodně obsluha vyrozumí dopravce k bezodkladnému odvozu kontejnerů.

Čl. 9

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostřední a zdraví lidí

 

 1. Všechny práce spojené s provozem sběrného místa se provádějí dle pokynů obsluhy místa.
 2. Každé dopravní a mechanizační zařízení, které se používá v areálu sběrného místa, dbá pokynů obsluhy.
 3. Rychlost mechanismů a vozidel v prostoru sběrného místa je omezena na 5 km/h.
 4. Všichni pracovníci sběrného místa musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a poskytování první pomoci.
 5. Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem kontejneru.
 6. Provádět jakékoli opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno.
 7. Při couvání vozidel v prostoru objektu sběrného místa musí řidiče navádět závozník nebo obsluha sběr-ného místa.
 8. Povinností obsluhy sběrného místa je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém areálu.
 9. Obsluha provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů.
 10. Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán.
 11. Každý pracovník sběrného místa je povinen při práci používat ochranné pomůcky a prostředky. Při manipulaci s nebezpečnými odpady je nutné přesně dbát na jejich separaci, používat ochranné rukavice a po práci si řádně umýt ruce. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Na pracovišti je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm.
 12. Součástí výbavy sběrného místa je hasící přístroj a lékárnička.
 13. V celém areálu sběrného místa platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 

 

Čl. 10

Přílohy

 

Příloha č. 1 – Seznam odpadů – seznam odpadů, s kterými může být nakládáno na sběrném místě.

 • Objemný odpad – odpad, jenž pro jeho rozměry nelze uložit do popelnic, např. nábytek, koberce, linoleum, dveře a okna bez skla (pouze jednotlivě). Množství objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní obnově.
 • Velké a malé domácí elektrospotřebiče
 • Autobaterie a akumulátory, článkové baterie
 • Rozpouštědla, barvy, laky
 • Oleje průmyslové, jedlé tuky a oleje
 • Kabely, kondenzátory
 • Papír a lepenka, kartony rozložené
 • Sklo
 • Pneumatiky 4ks/rok/poplatník s TP, evidence podle SPZ
 • Nábytek – čalouněný i nečalouněný - demontovaný
 • Biologicky rozložitelný odpad, tj. rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
 • Kovy
 • Plasty
 • Textil

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

 1. Provozní řád sběrného místa Štěchovice je v souladu s Obecně závaznou vyhláškou městyse Štěchovice, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
 2. Provozní řád sběrného místa Štěchovice schválilo Zastupitelstvo městyse Štěchovice bod bodem jednání č. 14/3 ze dne 25. 10. 2018. Aktualizace I. byla schválena Radou městyse dne 17. 12. 2018.

Aktualizace II. byla schválena zastupitelstvem 7. 12. 2021.

Aktualizace III. byla schválena zastupitelstvem 6. 12. 2023.

 1. Provozní řád sběrného místa Štěchovice je vydáván na dobu neurčitou a platí následujícím dnem po jeho schválení nebo aktualizaci.

 

 

 

 

          ...................................................                                                 .......................................................

          Kateřina Rožníčková – starostka                                                    Pavel Zeman – místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Provozního řádu sběrného místa Štěchovice

 

Seznam odpadů

 

V příloze č. 1 provozního řádu sběrného místa jsou specifikovány druhy odpadů, které je možné odložit na sběrném místě Štěchovice.  

 

 • Objemný odpad – odpad, jenž pro jeho rozměry nelze uložit do popelnic, např. nábytek, koberce, linoleum, dveře a okna bez skla (pouze jednotlivě). Množství objemného odpadu je limitované – musí odpovídat běžné provozní obnově.
 • Velké a malé domácí elektrospotřebiče
 • Autobaterie a akumulátory, článkové baterie
 • Rozpouštědla, barvy, laky
 • Oleje průmyslové, jedlé tuky a oleje
 • Kabely, kondenzátory
 • Papír a lepenka, kartony rozložené
 • Sklo
 • Pneumatiky 4ks/rok/poplatník s TP, evidence podle SPZ
 • Nábytek – čalouněný i nečalouněný - demontovaný
 • Biologicky rozložitelný odpad, tj. rostlinného původu, zejména z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (např. listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina).
 • Kovy
 • Plasty
 • Textil