TJ Štěchovice

 

TJ Štěchovice


 

TJ Štěchovice

Vltavská 388, 252 07 Štěchovice

IČO: 44684851

Bankovní spojení: 0384077399/0800

Korespondenční adresa:

Milan Vala, Hradištko 292, 252 09  Hradištko

 


Složení hlavního   výboru TJ Štěchovice

 

  předseda:

 Zbyněk   Broulík

 +420 602 178 333

    tajemník :

 Ing.   Josef Pilík

 +420 724 928   398

 hospodář :

 Marie   Jiráňová

 +420  602 200   089

    členové:

 Pavel   Cihelka

 +420   602 262 177

 

 Robert Jelínek

 +420 737 117 340

 

 Marta   Fialová

 +420 723 794   712

 

 Václav   Braný

 +420   721 642 799

 

 Karel   Holešta

 +420 724 104 720

 

 Ing.   Zdeněk Kohout

 +420   602 203 403

 

 

 

oddíl

předseda

 

    

fotbalu

 Robert   Jelínek

 +420 737 117 340

    

ASPV

 Marta   Fialová

 +420 723 794   712

    

jachtingu

 Ing.   Zdeněk Kohout

 +420   602 203 403

    

turistiky

 Jiří   Machatý

 +420 607 643   751

    

lyžování

 Ing. V. Setnička

 +420 732 284 685

 

 

 

Historie tělovýchovy ve Štěchovicích

Na začátku dvacátého století chyběla mladým lidem ve Štěchovicích, kteří měli zájem o cvičení a sportování organizace, která by je sdružovala. Tento nedostatek vystihli noví přistěhovalci fotograf Ant. Ferd. Wanner a učitel Václav Přibík, kteří učinili první pokus o založení Sokolské jednoty. Dne 18. listopadu 1908 se sešla v hostinci u Vrňáků schůze, kde byl zvolen přípravný výbor. Malé pochopení občanů a obava před nedostatkem prostředků byly příčinou oddálení založení jednoty.

Ale myšlenka neusnula a po dvou letech se 16. října 1910 opět schází přípravný výbor, který 18. října 1910 zasílá stanovy ke schválení a již 24. října téhož roku byly stanovy Sokolské jednoty c.k. místodržícím pod. č.j. 26 289 schváleny.

Dne 4. prosince 1910 byla svolána ustavující valná hromada. V hostinci u Parolodě se sešlo 57 občanů. K nim o významu malých sokolských jednot promluvil stálý letní host Štěchovic, jednatel České obce sokolské Dr. Karel Heller. Přihlášku do Sokolské obce podepsalo 40 účastníků. Do výboru byli zvoleni starosta Adolf Salač, místopředseda Josef Šimsa, náčelník Bohumil Hájek, jednatel Václav Přibík, pokladník Ladislav Vávra a dalších šest členů.

14. prosince 1910 se začalo cvičit. Byli jsme zařazeni do župy Jungmannovy, zbraslavského okresu. Svépomocí se získává první nářadí. Nechybí nadšení a obětavost.

Nově vzniklá jednota se prezentuje i po stránce společenské. Konaly se přednášky, zábavy a výlety. V roce 1911 přistoupilo do jednoty dalších 20 členů. V tomto roce si členové obstarali i slavnostní kroje.

VI. sletu všesokolského v Praze v roce 1912 se zúčastnilo 21 bratří v kroji a 16 členů cvičilo prostná. Při mobilizaci 26.června 1914 odešla většina členů do války. Činnost sokolských jednot byla zastavena. V první světové válce padli čtyři členové jednoty a dva zemřeli na válečné útrapy. Byli to Nejedlý Václav, Mengr Josef, Rada Oldřich, Weigert Rudolf, Vávra Otakar a Liška Josef. Hned po vzniku České republiky v roce 1918 byla činnost jednoty obnovena. V roce 1920 měla jednota 97 členů, z nichž 18 mužů a 12 žen se tohoto roku zúčastnilo VII. Všesokolského sletu. V té době cvičily všechny mužské i ženské složky, žáci, dorost. Sokolská jednota žila neobyčejně bohatým kulturním životem. Pořádala divadelní představení, šibřinky, koncerty a estrádní večery.

V roce 1926 vznikl ve Štěchovicích Sportovní klub, který sdružoval zájemce o fotbal.

V roce 1929 jednota opustila nevyhovující sál u Parolodě a přešla do nově vybudovaného sálu na Lešanské. Sportovní a společenská činnost Sokolské jednoty byla nadále velmi bohatá. Členové cvičily nejen doma, ale také na zájezdech České obce sokolské po České republice, Slovensku a dvakrát byli v Jugoslávii.

Někteří rodáci, kteří se prosadili ve sportovních soutěžích:

Mudr. Břetislav Studnička, který kromě toho, že byl propagátorem a jedním z prvních trenérů kopané, byl i výborným jezdcem na koni. V Kocábech mezi osadami Maják a Lousiana měl pronajatou louku, kde trénoval. Na 10.všesokolském sletu v roce 1936 obsadil ve skokových soutěžích na parkuru třetí místo.

„Proda“ Procházka, majitel chemické továrničky Collit ve Štěchovicích. Jezdil výborně na kole a jako amatér vyhrál nejtěžší amatérský závod u nás Praha – Karlovy Vary – Praha (262 km).

Václav Setnička, výborný sportovec, který zůstal po 1. světové válce v Jugoslávii a na tamním 1. všesokolském sletu v roce 1922 závodil ve sportovní gymnastice a obsadil výborné šesté místo. Jako důchodce se vrátil do Štěchovic.

Po vzniku Protektorátu v roce 1939 činnost jednoty utužovala národní hrdost. O velikonocích 1942 byla činnost sokolských jednot zastavena. Po osvobození Československa se činnost jednoty  obnovila v plném rozsahu. Na XI. Všesokolském sletu nacvičovalo 19 mužů, 24 žen, 20 žáků, 25 žákyň, 10 dorostenců a 16 dorostenek.

Po roce 1948 došlo k sjednocení tělovýchovy a byla ukončena činnost Sokolské jednoty. S.K.Štěchovice se přejmenovávají na Sokol Štěchovice. V dalším období probíhají další násilné organizační změny. Vznikají Dobrovolné sportovní organizace při Závodních klubech ROH a Sokol Štěchovice se přejmenovává na Dynamo Štěchovice v rámci odborového hnutí v elektrárně Štěchovice. Na konci padesátých let opět dochází ke změně názvu jednoty a Dynamo Štěchovice se mění na Vltavan Štěchovice v rámci zájmového kroužku Vltavan při Osvětové besedě. V roce 1970 dochází k poslední změně názvu na Tělovýchovnou jednotu Štěchovice.

Nově vzniklá Tělovýchovná jednota, která navázala na činnost Sokolské jednoty sdružila již existující oddíly jako fotbal a nově vzniklé oddíly jako ZRTV, turistiky, stolního tenisu, šachy, lyžování, jachting.

Tělovýchovná jednota díky aktivitě  svých členů  dále postupně zvelebuje fotbalový areál, pořizuje autobus a další motorová vozidla pro svou činnost, kupuje areál v Novém Kníně pro oddíl jachtingu, buduje turistickou a lodní základnu v Čímské zátoce. Členové výboru  TJ ve své činnosti a řeší běžnou agendu spojenou s činností TJ jako je  účetnictví, hlášení a formuláře pro nadřízené orgány, inventarizaci majetku, evidenci členské základny, agendu spojenou s provozováním motorových vozidel atd.

Kromě toho výbor TJ

  • rozděloval přidělené dotace na provoz a údržbu,

  • zajišťoval provoz autobusu,

  • řešil využití tělocvičny v mimoškolní době,

  • řešil údržbu, nájmy a užívání objektu v Novém Kníně,

  •  řešil záležitosti v souvislosti se základnou jachtingu a turistiky v Čímské zátoce,

  • řešil po roce 1989 majetkoprávní záležitosti objektů (Nový Knín, areál fotbalové hřiště) jako jsou žádosti o restituce, převody pozemků atd.,

  • pořádal s oddílem turistiky každoročně turistický pochod Údolím zlatonosné Kocáby,

  • pořádal každoroční Běh údolím Kocáby. Bohužel v roce 1992 se po 20 letech konal tento běh naposledy. Vzhledem k bezpečnosti závodníků, kteří byli ohrožováni neukázněnými řidiči nešlo za daných poměrů (policie odmítla spolupráci) dále závod pořádat.

Velkou změnu TJ prodělala stejně jako celá společnost po roce 1989. Získali jsme svobodu a demokracii, ale do sportovního života to mělo spíše negativní dopady. Dotace do sportu se výrazně snížily, většina členů TJ se realizuje v pracovní oblasti a  tělovýchova šla trochu stranou. Důsledkem byl úbytek členů v jednotlivých oddílech, kde chybí především mládež a střední generace. Některé oddíly jako šachy a plavání zanikly. V současné době se situace lepší, naopak se objevily nové oddíly jako squash.

V roce 1993 dlouholetý funkcionář a předseda TJ Štěchovice p. Arnošt Břicháček odchází z osobních důvodů z funkce a nedaří se zajistit náhradu. Zároveň výbor přichází o klubovnu v Parolodi (vráceno v restituci). Za těchto podmínek je činnost výboru omezena na minimum nezbytné k udržení TJ a to především díky p. Jiřímu Andrlovi. Jednotlivé oddíly pokračují v činnosti víceméně samostatně. Hrozilo zastavení dotací na provoz a údržbu.

Tato situace v nečinnosti výboru TJ prakticky trvala až do roku 2000, kdy se dalo dohromady několik nadšenců a činnost tohoto výboru organizačně obnovily. Bylo to nutné zejména z důvodu, že nadřízené sportovní orgány neměly partnera a z toho vyplývaly sankce. Dalším důvodem bylo to, že TJ vlastní nezanedbatelný majetek a na svou činnost musí neustále shánět finanční prostředky. Zároveň musí řešit a zastřešovat další podstatné náležitosti, které s tímto souvisí. Zejména je to partnerství v jednání s Obecním úřadem, s případnými sponzory apod.

Na jednání Valné hromady TJ Štěchovice v roce 2000 byl zvolen nový výbor, předsedou TJ byl zvolen Milan Vála, tajemníkem  Ing. Josef  Pilík, hospodářem Miloš Chochola, dalšími členy pak zástupci oddílů a odborů Pavel Cihelka, Robert Jelínek st., Dr. Dušan Koutský, Marta Fialová, Václav Braný, Ing. Zdeněk Kohout. V průběhu dosavadního období se Dr. Koutský a p. Jelínek z různých důvodů svých funkcí vzdali. Naopak výbor byl doplněn o Jiřího Machatého. Kontinuita v činnosti výboru TJ a jednotlivých oddílů a odborů je tudíž zabezpečena a současné složení funkcionářské základny jak výboru TJ, tak i výborů jednotlivých oddílů a odborů je zárukou, že tomu bude tak i do budoucna.

 TJ Štěchovice má k 1.1.2005 celkem 330 členů, z toho odbor ASPV 75 člen, oddíl fotbalu 157 členů, oddíl jachtingu 26 členů, oddíl lyžování 2 členy, oddíl squash 8 členů, oddíl stolního tenisu 16 členů a odbor turistiky 31 členů.

Výbor TJ se schází pravidelně vykonává běžnou agendu spojenou s činností Tělovýchovné jednoty.

Kromě toho se hlavní výbor zabývá těmito hlavními úkoly:

Areál sportovního hřiště

Sociální zařízení a fotbalové hřiště bylo při povodni 2002 zcela zničeno. Po velkém úsilí se podařilo zajistit na obnovu sociálního zařízení investiční účelovou dotaci.V současné době je ukončeno kolaudační řízení. Členové fotbalového oddílu jejich příznivci odvedli velký kus práce  také při obnově hrací plochy a úpravě tréninkového hřiště. .

Zároveň s kolaudací budovy sociálního zařízení se vyřešila i legalizace klubovny fotbalového oddílu, kde je ukončeno kolaudační řízení.

Pro nejbližší období je nutno úspěšně dokončit oplocení celého areálu.

Majetek Nový Knín.

Na předposlední Valné hromadě jsme si dali za úkol prodej našeho majetku v této lokalitě. Důvodem bylo to, že majetek nedokážeme řádně využívat a hlavně udržovat. Budovy, které nám patří jsou umístěné na cizím pozemku a také okolní pozemky nám nepatří. Historické budovy chátrají a jejich alespoň částečná oprava výrazně převyšuje naše možnosti. Situaci zhoršuje také nepřátelské prostředí ze strany majitele pozemků (Řád křížovníků s červenou hvězdou).

Obnova tělovýchovné činnosti po povodni

Jsme rádi, že se v druhé polovině roku 2004 podařilo zprovoznit  Obecnímu úřadu a škole tělocvičnu po povodni a tím zajistit činnost  postižených oddílů.

Oddíl ASPV včetně kulturistů přišel zatopením tělocvičny jednak o sportoviště a jednak o veškeré sportovní  pomůcky a nářadí. Oddílu byla poskytnuta finanční výpomoc a oddíl obnovil plně činnost. 

Oddíl stolního tenisu byl v obdobné situaci. Také neměl prostory k činnosti a veškeré jeho zařízení bylo zničeno. Pro obnovení činnosti dostal oddíl dotaci z prostředků TJ na nákup stolů a dalšího vybavení. Oddíl obnovil svou závodní činnost v domácím prostředí.

Výbor TJ vstoupil do jednání s vedením školy a vyjasnil podmínky  ohledně využití tělocvičny v mimoškolní době.

Oddíl turistiky přišel o klubovnu a tím je klubová a schůzovní činnost přerušena. Podařilo se získat buňku ve sportovním areálu a po její opravě doufáme, že oddíl obnoví plnou činnost.

Problémem tělovýchovy ve Štěchovicích jsou a i v budoucnu budou finance. Tak jako v celém státě, tak i v tělovýchově se jich nedostává. Nemůžeme očekávat, že se nám peníze od sponzorů budou hrnout. Nemáme v místě žádnou velkou firmu. Je možno se ucházet o granty na předem připravené akce. Další možností je dotace od Obecního úřadu. Doufáme, že se situace v této oblasti bude v budoucnu lepšit.

Ing. Josef Pilík © 2005


Zaniklé oddíly
 

Atletika

Hlavní akcí atletiky bylo pořádání přespolního běhu „Údolím Kocáby“, který pořadatelsky zajišťoval hlavní výbor TJ Štěchovice.

Závod vznikl v červenci 1973, kdy spolek Vltavan Štěchovice slavil 75. výročí trvání. V rámci těchto oslav uspořádal spolu s trampskými osadami běh „Údolím Kocáby. Trať tehdy měřila 4 500 m a prvním vítězem se stal Pavel Šimek z Bohemians Praha. Teprve ve třetím ročníku se TJ Štěchovice stává spolupořadatelem běhu spolu s Vltavanem a trampskými osadami. Ve 6. ročníku si sami závodníci anketními lístky rozhodli, že se následující ročník poběží na trati 10 km. Trať byla nově vytýčena a přeměřena. Stále více se na stupních vítězů objevují známá jména ze stránek sportovního tisku: Václav Chudomel z Bohemians Praha, Pavel Broum ze Sparty Praha, Ondřej Zeleňanský a Jiří Růženecký z Dukly Praha, Stanislav Tománek z RH Praha a další

Od prvého ročníku se rámcových závodů zúčastňovaly žákovské kategorie a předškolní děti.

Ženy měly původně trať v délce 1 600 m, ale od roku 1981 se délka prodloužila na 10 km, takže startovaly zároveň s muži v hlavním závodě.

O zdárný průběh tohoto oficiálního závodu se každoročně podílel velký kolektiv obětavých pracovníků pod vedením ředitele závodu p. Merty. Obliba závodu rostla a počet závodníků neustále stoupal.

V roce 1992 se konal jubilejní dvacátý ročník. Bohužel naposledy. Pořádání závodu se jevilo jako stále složitější. Během tohoto posledního ročníku se nepodařila zajistit spolupráce policie na uzavírce silnice (přes slib se nedostavili a dle tehdejšího sdělení ani v budoucnu tuto službu nechtěli poskytovat). Silniční provoz v obci houstne a neukáznění řidiči nedbali pokynů pořadatelů a ohrožovali závodníky. Proto bylo na výboru TJ rozhodnuto závod ve stávající trase nepořádat.

Měla se najít nová trasa, která by nekřížila silnici. Toto se neuskutečnilo a závod s dobrou tradicí zanikl.
 

Plavání

V roce 1976 byl ve Štěchovicích slavnostně otevřen plavecký bazén, vybudovaný v akci „Z“. Hodně členů tělovýchovné jednoty na této stavbě odpracovalo mnoho brigádnických hodin. Zároveň začal vyvíjet svou činnost oddíl plavání. Za pomoci OV ČSTV Praha západ bylo zorganizováno školení cvičitelů.

Hlavním tahounem oddílu byl Leoš Špachta, při výuce a tréninku pomáhala skupina cvičitelů Kopřivová, Davidová, Skrbková, Stojanov, Reichl, Strašík ml., atd.

Oddíl trénoval v letních měsících ve Štěchovickém bazénu. Protože bylo nutno  pravidelně a celoročně trénovat, začal oddíl od roku 1977 každoročně jezdit od září do konce května do krytého bazénu ZPA Košíře za výrazné podpory ROH Státního plemenářského podniku na Hradištku, který poskytl svůj autobus pro dopravu. Kromě tréninku probíhala současně výuka dětí v plavání a oddíl organizoval rekreační plavání pro členy naší jednoty.

Oddíl pořádal každý rok dva plavecké turnaje (vánoční a velikonoční) a dva závody (podzimní a letní).

Mládež oddílu plavání získávala na organizovaných závodech dobrá umístění.

Pro závadu na hlavním bazénu bylo koupaliště ve Štěchovicích v roce 1987 uzavřeno. Tím byla zhoršena možnost pravidelného tréninku oddílu plavání v letním období.

Pravidelně se nadále jezdilo autobusem 1x týdně do plaveckého stadionu v Košířích, který byl vyhrazen pouze pro naší jednotu. O plavání byl velký zájem mezi dětmi i dospělými.

Po roce 1989 přestala být tato činnost dotována a nájem bazénu přesahoval možnosti naší TJ. Z těchto důvodů oddíl plavání zanikl.
 

Šachy

Šachový oddíl byl založen začátkem roku 1976. Podnět k tomu dali Plháček Václav a Rákosník Jan, kteří se pravidelně scházeli v restauraci, kde hráli tuto hru pro zábavu. Kolem nich se utvářel kroužek lidí se stejnou zálibou.

Přesně 8. ledna 1976 se sešlo osm zájemců o založení šachového oddílu na ustavující schůzi. Byli to Croust Jaroslav, Rákosník Jan a Jaroslav, Jamný František, Záruba Josef, Holeček Jaroslav, Plháček Václav a Holeček Jaroslav.  Zvolili si tříčlenný výbor ve složení: Rákosník Jan předseda, Plháček Václav a Holeček Jaroslav členové. Jako hrací místnost byla zvolena restaurace Na Peškově a agitační středisko.

Zároveň byl založen šachový kroužek žáků při ZŠ, který se aktivně zapojil o činnosti oddílu.

První přátelské utkání sehrál náš oddíl s TJ Start KDS Sedlčany dne 23.4.1976. V červenci téhož roku bylo hráno na Peškově Mistrovství ČSSR zrakově postižených. Tohoto se zúčastnil i člen našeho oddílu Vl. Matějka, který skončil na 7. místě.

Oddíl se přihlásil do okresní soutěže. V roce 1979 – 80 hrál oddíl již okresní přebor a v následující sezóně bojoval neúspěšně o postup do krajského přeboru.

Od roku 1977 pořádal oddíl tradičně na velikonoční pondělí Velikonoční turnaj pro dospělé i mládež. Oblíbený byl i oddílový přebor členů. Několik členů hrálo také korespondenční turnaje. Největšího úspěchu dosáhl Rákosník Jan, který získal II. výkonnostní třídu.

Velmi úspěšně si v soutěžích  a turnajích vedli žáci a především žákyně. Eva a Blanka Rákosníkovy získaly III. výkonnostní třídu.

Šachový oddíl fungoval zhruba do konce osmdesátých let a to jak žáci tak i dospělí. Vzhledem k časovému zaneprázdnění členů oddílu a ke ztrátě klubovny byla jeho činnost ukončena.
 

Ing. Josef Pilík © 2005

Česky English

Vyhledat v textu

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Diskusní fórum

příspěvků: 190

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost stránek

1767934