Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Uzavírka a přechodná úprava provozu na silnici č. III/1023 Štěchovice - Masečín

Uzavírka a přechodná úprava provozu na silnici č. III/1023 Štěchovice - MasečínOZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 62/2023
 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě
návrhu, který dne 14.3.2023 podal
 
ZNAKON, a.s., IČO 26018055, Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
 
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
Územní odbor Praha venkov – JIH, Dopravní inspektorát dne 16.3.2023, 29.3.2023 a
s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. dne 15.3.2023 zn.
2010/23/KSUS/KLT/JRC,
s t a n o v í
 
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/102, III/1023, III/1021, III/1022 a místních
komunikacích ve Štěchovicích, Masečíně, Hvozdnici a Davli v souladu s § 61 odst.3 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .
Přechodná úprava bude provedena dle předložených schválených situací DIO vypracovaných
firmou Znakon, a.s., které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.
 
Dopravní značení bude osazeno:
V termínu: od 11.4. 2023 do 31.12.2023
Z důvodů : úplná uzavírka silnice č. III/1023 v úseku Štěchovice - Masečín
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných
technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude zároveň zajišťovat jeho funkčnost po
celou dobu užití.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do dopravního režimu platného před uzavírkou.
5. Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice,
jejich součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je
žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a
bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození
Č.j. MUCE 54464/2023 OSU str. 2
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
 
Odpovědná organizace : Znakon, a.s.
Odpovědná osoba : Filip Vojíř tel.: 724 059 730
 
Odůvodnění:
Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,120 00
Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání
s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci
stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení úplné uzavírky sil. č. III/1023 od
křížení s silnicí II/102 ve Štěchovicích do Masečína z důvodu provedení opravy povrchu této
komunikace vč. opěrné zdi.
Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a
neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"
Příloha: situace dopravního značení
S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na
MěÚ Černošice.
Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, ÚM
Štěchovice, ÚM Davle, OÚ Hvozdnice, OÚ Bojanovice
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................