Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – prodloužení termínu

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – prodloužení termínuOZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 313/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – prodloužení termínu
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu, který podal
STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, v zastoupení
LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,
Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 19.2.2021,
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na sinicích č. II/102 ul. Hlavní a místních
komunikacích ul. Na Kocábě a Za Kocábou ve Štěchovicích, v souladu s § 61 odst.3
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného LUSMIA DZ, s.r.o. dne 5.2.2021, které je nedílnou součástí tohoto
stanovení.
Dopravní značení bude osazeno :
V termínu: od 1.9.2021 do 22.12.2021 - částečná uzavírka sil.č. II/102 (14.fáze)
Z důvodů : stavba provizorního a nového mostu přes Kocábu - sil. II/102 Štěchovice
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných
technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude zároveň zajišťovat jeho funkčnost po
celou dobu užití.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do dopravního režimu platného před stanovením
přechodné úpravy.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
Č.j. MUCE 190529/2021 OSU str. 2
Odpovědná organizace : STRABAG a.s.
odpovědná osoba : Ing. Karel Šimek tel.: 602 224 685
Odůvodnění:
Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,120 00
Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání
s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci
stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro prodloužení termínu částečné uzavírky sil.
č. II/102 v úseku mostu ev.č. 102-017 přes Kocábu ve Štěchovicích – průjezd na Slapy
z důvodů nedokončené stavby „Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“ v km staničení
cca 15,260 – 15,380 - 14. fáze.
Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a
neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Karla Koupá
referent oddělení dopravy OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"
Příloha: situace dopravního značení
S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na
MěÚ Černošice.
Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Úřadu
městyse Štěchovice.

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů