Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Částečná uzavírka silnice č. II/102 km staničení cca 11,600 – 12,700 Měchenice - Davle

Částečná uzavírka silnice č. II/102 km staničení cca 11,600 – 12,700 Měchenice - DavleOZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 248/2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě
návrhu, který dne 7.8.2023 podala
M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice
v zastoupení na základě plné moci
Quo s.r.o., IČO 26487985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
Územní odbor Praha venkov – JIH, Dopravní inspektorát dne 22.8.2023 a Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. dne 22.8.2023 zn. 6558/23/KSUS/KLT/JRC,
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/102 a místních komunikacích v Davli
v souladu s § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného firmou Quo s.r.o. v červenci 2023, které je přílohou a nedílnou součástí
tohoto stanovení.
Dopravní značení bude osazeno:
V termínu: od 6.9.2023 do 31.10.2023 dle jednotlivých etap stavby A.1. a A.2.
Z důvodů: částečná uzavírka silnice č. II/102 km staničení cca 11,600 – 12,700
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných
technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude zároveň zajišťovat jeho funkčnost po
celou dobu užití.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do dopravního režimu platného před částečnou
uzavírkou.
Č.j. MUCE 150792/2023 OSU str. 2
5. Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice,
jejich součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je
žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a
bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození
6. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, p.o. ze dne 22.8.2023 zn. 6558/23/KSUS/KLT/JRC.
7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
Odpovědná organizace: Quo s.r.o.
odpovědná osoba: Václav Zárybnický, tel.: 737 797 211
Odůvodnění:
Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,120 00
Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání
s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci
stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení částečné uzavírky sil. č. II/102
v km staničení cca 11,600 – 12,700 v Davli, kde bude probíhat oprava povrchu vozovky „II/102
Davle“. Práce budou probíhat ve dvou etapách: Etapa A.1. km staničení cca 11,600 - 12,150 a
Etapa A.2. km staničení cca 12,150 – 12,700, a to po obou stranách v rámci jednotlivých etap
vždy samostatně.
Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a
neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení: Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
 
Příloha: