Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Plánované akce do konce roku 2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
31
Plánované akce do konce roku 2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
2
Plánované akce do konce roku 2023
3
Plánované akce do konce roku 2023
4
Plánované akce do konce roku 2023
5
Plánované akce do konce roku 2023
Pozvánka - přednáška o fotovoltaice v MFC 5.9.2023
6
Plánované akce do konce roku 2023
7
Plánované akce do konce roku 2023
8
Plánované akce do konce roku 2023
9
Plánované akce do konce roku 2023
10
Plánované akce do konce roku 2023
11
Plánované akce do konce roku 2023
12
Plánované akce do konce roku 2023
13
Plánované akce do konce roku 2023
14
Plánované akce do konce roku 2023
15
Plánované akce do konce roku 2023
16
Plánované akce do konce roku 2023
17
Plánované akce do konce roku 2023
18
Plánované akce do konce roku 2023
19
Plánované akce do konce roku 2023
20
Plánované akce do konce roku 2023
21
Plánované akce do konce roku 2023
22
Plánované akce do konce roku 2023
23
Plánované akce do konce roku 2023
24
Plánované akce do konce roku 2023
25
Plánované akce do konce roku 2023
26
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
27
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
28
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
29
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
30
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
1
Plánované akce do konce roku 2023
Matrika uzavřena 26.9.-2.10.2023
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Částečná uzavírka silnice č. II/102 km staničení cca 11,600 – 12,700 Měchenice - Davle

Částečná uzavírka silnice č. II/102 km staničení cca 11,600 – 12,700 Měchenice - DavleOZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 248/2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě
návrhu, který dne 7.8.2023 podala
M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice
v zastoupení na základě plné moci
Quo s.r.o., IČO 26487985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
Územní odbor Praha venkov – JIH, Dopravní inspektorát dne 22.8.2023 a Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. dne 22.8.2023 zn. 6558/23/KSUS/KLT/JRC,
s t a n o v í
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/102 a místních komunikacích v Davli
v souladu s § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného firmou Quo s.r.o. v červenci 2023, které je přílohou a nedílnou součástí
tohoto stanovení.
Dopravní značení bude osazeno:
V termínu: od 6.9.2023 do 31.10.2023 dle jednotlivých etap stavby A.1. a A.2.
Z důvodů: částečná uzavírka silnice č. II/102 km staničení cca 11,600 – 12,700
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných
technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel a bude zároveň zajišťovat jeho funkčnost po
celou dobu užití.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do dopravního režimu platného před částečnou
uzavírkou.
Č.j. MUCE 150792/2023 OSU str. 2
5. Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice,
jejich součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je
žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o. a
bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození
6. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, p.o. ze dne 22.8.2023 zn. 6558/23/KSUS/KLT/JRC.
7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
Odpovědná organizace: Quo s.r.o.
odpovědná osoba: Václav Zárybnický, tel.: 737 797 211
Odůvodnění:
Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,120 00
Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání
s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci
stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení částečné uzavírky sil. č. II/102
v km staničení cca 11,600 – 12,700 v Davli, kde bude probíhat oprava povrchu vozovky „II/102
Davle“. Práce budou probíhat ve dvou etapách: Etapa A.1. km staničení cca 11,600 - 12,150 a
Etapa A.2. km staničení cca 12,150 – 12,700, a to po obou stranách v rámci jednotlivých etap
vždy samostatně.
Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a
neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení: Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Karla Koupá
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
 
Příloha: